Vår första uppsatstävling lanseras – Local Essay Competition

 

ELSA Stockholm lanserar den 5:e Maj sin första lokala uppsatstävling!

Frågorna kommer att skrivas av oss och docent Anna Christiernsson från Juridicum. Anna Christiernsson kommer även att rätta uppsatserna.
Temat är valt med tanke på ELSA:s egna internationella fokusområde de kommande åren, som är Miljörätt.

Deadline är den 2 Juni 23:59.
Uppsatsen skall skrivas i form av ett PM på högst fem sidor förutom omslagsark och källförteckning.
Typsnitt: Times New Roman, storlek 12.

Fråga: Välj en av dessa två och besvara den:

Hur bedöms miljönyttor respektive kostnader i rimlighetsavvägningar enligt 2:7 MB?

eller

Översiktsplaners funktion vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken (t.ex. vindkraftverk)? Får de någon betydelse vid t.ex. prövningar av lokaliseringen?

När det gäller rättsfall så finns exempel, när det gäller vindkraft och ÖP betydelse för lokaliseringen, att hämta t.ex. här: https://www.vindlov.se/sv/lagar–regler/rattsfall/forenlighet-med-kommunens-oversiktsplan/

Förslag på rättsfall när det gäller 2:7 MB:

MÖD 2016–05–03 M 6229–15 (intressant eftersom miljöintressen fanns i båda vågskålarna (buller m.m. vs återvinning)
MÖD 2003:130 (inte orimliga krav)
MÖD 2015–12–10 mål M 11540–14 och MÖD 2005:54 (orimlig kostnad att omlokalisera befintlig verksamhet, men där verksamheten ändå förbjöds, fast med stöd av 2:9)
MÖD 2003:102 (miljöskyddslagen)
MÖD 2006:34 (bullerdämpande åtgärder vid järnväg ansågs orimligt dyra)
MÖD 2006:11 (krav på undersökning ansågs inte miljömässigt motiverat)

Den vinnande uppsatsen kommer att bli publicerad på ELSA Stockholms hemsida samt på vår Facebook-sida! Vinnaren får även ett diplom.

Det här är ett fantastiskt tillfälle för dig som tycker om att skriva att få publicitet och en fin merit på ditt CV!

—————————————————————————————
ELSA Stockholm is hereby launching its first Local Essay Competition!
The theme is chosen according to ELSA:s International Focus Programme for the next three years, which is Environmental Law. The IFP gives the local groups a chance to focus on one common theme especially during one week of the year, but also throughout the whole year to give special attention to the subject in various forms.
#IFP #EnvironmentalLaw #ELSA #EssayCompetition #AcademicActivities

Se eventet på facebook för uppdaterad information: https://www.facebook.com/events/880138878791726/

 

essay competition